Osallistu

Ilmoittautuminen Meriroskahaasteeseen on päättynyt

Ilmoittautuminen Meriroskahaasteeseen on päättynyt. Kiitämme kaikkia kilpailijoita osallistumisesta! Tuomaristo on valinnut 10 lupaavinta ideaa kilpailun finaalivaiheeseen.

Tutustu finalisteihin »

Säännöt ja kilpailuehdot

Meriroskahaaste on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE; jäljempänä “järjestäjä”) käynnistämä ja Euroopan yhdennetyn meripolitiikan rahoittama haastekilpailu, jonka toteuttajakumppaneina toimivat ajatushautomo Demos Helsinki ja viestintätoimisto Kaskas Media.

Kilpailun säännöt ovat seuraavat:

Meriroskahaaste sukeltaja
 

1. Haaste

Kehitä ratkaisu, joka vähentää merkittävästi Itämereen päätyvän roskan määrää. Ratkaisun täytyy vaikuttaa Itämeren roskaantumisen perimmäisiin prosesseihin ja syihin.

Ratkaisu voi liittyä esimerkiksi:

  • kiertotalouteen
  • ihmisten käyttäytymisen muutokseen
  • tuote- ja pakkaustekniikkaan tai
  • johonkin muuhun merten roskaantumisen kannalta merkittävään asiaan.

2. Ilmoittautumiskelpoisuus

2.1 Ilmoittautumiset kilpailuun toimitetaan järjestäjän osoittamalle verkkoalustalle 15.4.2018 klo 23.59 mennessä. Järjestäjä ei ole vastuussa tietoteknisistä ongelmista johtuvista tai muusta syystä kadonneista, vahingoittuneista tai myöhästyneistä kilpailutöistä. Myöhästyneitä kilpailutöitä ei oteta huomioon.

2.2 Haastekilpailuun osallistutaan yksin tai ryhmässä. Ryhmän eli tiimin enimmäiskokoa ei ole määritelty. Osallistuja voi olla luonnollinen henkilö tai organisaatio. Osallistujille ei ole ikärajoitusta.

2.3 Sama henkilö voi kuulua useampaan kilpailutyön jättävään tiimiin ja tulla myös palkituksi useammasta ratkaisusta.

2.4. Ratkaisua sovelletaan ensisijaisesti Suomessa ja se kohdennetaan Suomen merialueelle.

3. Jatkoon valittavat ratkaisuehdotukset

3.1 Sääntöjen mukaan laaditut ratkaisuehdotukset arvioidaan ennalta ilmoitettujen kriteerien pohjalta:

Toteutettavuus (painoarvo 40 %): Osallistujan tulee pystyä toteuttamaan ratkaisu itse tai yhteistyöverkostonsa avulla. Osallistujalla tulee olla vahvaa ja monipuolista osaamista, jolla ratkaisun voi uskottavasti toteuttaa. Tuomaristo arvioi myös ratkaisun rahoitusmahdollisuuksia ja toteutusaikataulun realistisuutta. Osallistuja sitoutuu hankkimaan ratkaisun toteuttamisen kannalta mahdollisesti puuttuvaa osaamista, jos osallistuja valitaan kilpailun finalistien joukkoon.

Vaikuttavuus (painoarvo 25 %): Ratkaisun tulee vähentää Itämeren roskaantumista konkreettisesti. Osallistujan tulee selkeästi kuvata, miten ratkaisu auttaa tukkimaan roskaantumisen lähteitä. Osallistuja määrittelee itse ratkaisunsa vaikuttavuuden ja mittarit sen arvioimiselle. Mittarit voivat olla sekä laadullisia että määrällisiä.

Innovatiivisuus ja luovuus (painoarvo 15 %): Ratkaisun tulee olla luova ja uusi sekä toimia jo olemassa olevia ratkaisuja paremmin. Osallistujan on kyettävä perustelemaan, miksi hänen ratkaisunsa on erityinen. Kilpailuun saa esittää ratkaisua, jota on esitetty muihin haastekilpailuihin tai rahoitushakuihin. Kilpailuun ei voi ilmoittaa ratkaisua, joka voidaan katsoa selväksi kopioksi jo käytössä olevasta ratkaisusta.

Skaalautuvuus ja levitettävyys (painoarvo 20 %): Ratkaisua tulee voida soveltaa sekä Itämeren alueella että muualla maailmassa.

Niiden kriteerien perusteella valitaan finaalivaiheeseen korkeintaan 10 osallistujaa. Finaalivaiheeseen valituille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse. Osallistujaa voidaan pyytää täydentämään ilmoittautumistaan ilmoitettuun määräaikaan mennessä ehtona finaalivaiheeseen osallistumiselle.

3.2 Tuomariston ja järjestäjän päätös ilmoittautumiskelpoisuudesta, finaalivaiheeseen valituista osallistujista sekä kilpailun voittajasta tai voittajista on lopullinen. Tuomaristolla on oikeus olla valitsematta voittajaa.

4. Kilpailualue ja kieli

4.1 Haastekilpailun ratkaisujen tulee vähentää Itämereen päätyvän roskan määrää. Ratkaisun on oltava sovellettavissa myös muualla maailmassa.

4.2 Kilpailutyön voi jättää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

4.3 Kilpailu toteutetaan Suomessa ja siihen sovelletaan suomalaista lainsäädäntöä.

5. Kilpailuaika ja ratkaisuehdotuksen rekisteröinti

Meriroskahaaste-kilpailuun osallistutaan jättämällä ratkaisuehdotus 15.4.2018 klo 23.59 mennessä sähköisen lomakkeen kautta järjestäjän osoittamalla verkkoalustalle. Tätä seuraa finaalivaihe, johon valitaan korkeintaan 10 ratkaisuehdotusta. Finaalivaiheessa osallistujat kehittävät ratkaisuehdotustaan. Finaalivaiheessa yksittäinen osallistuja tai tiimi voi tarvittaessa täydentääosaamistaan. Voittaja tai voittajat julkaistaan Suomen luonnon päivänä 25.8.2018 järjestettävässä palkintotilaisuudessa.

6. Osallistumistietojen julkisuus

Järjestäjällä on oikeus julkistaa kilpailuun osallistuvien henkilöiden ja tiimien sekä näiden jäsenten nimet ja kilpailuehdotukset sisäisillä ja ulkoisilla verkkosivuillaan sekä muussa toiminnassaan. Julkistaminen tehdään yhteistyössä kunkin osallistujan kanssa siten, että osallistujat hyväksyvät kilpailutyöstään julkistettavan materiaalin sisällön ja huolehtivat siitä, että materiaaliin ei sisälly liikeideoita tai liikesalaisuuksia, joita osallistuja ei halua julkistaa. Järjestäjällä on oikeus sopia julkistamisen sisällöstä osallistujan tai tiimin nimeämän kontaktihenkilön kanssa.

7. Palkinnot

7.1 Haastekilpailun palkintosumma on yhteensä 32 000 euroa. Kilpailun järjestäjä pidättää itsellään oikeuden olla jakamatta palkintoa, mikäli mikään ratkaisuehdotuksista ei vastaa kilpailun edellyttämiä vaatimuksia.

7.2 Palkintosumma voidaan antaa yhdelle kilpailutyölle tai jakaa useamman työn kesken.

7.3. Voittaja käyttää tai voittajat käyttävät palkintorahan ideansa jatkokehittämiseen. Palkitut kilpailijat toimittavat palkitsemisen jälkeen palkintosumman hyödyntämissuunnitelman kilpailun järjestäjälle.

7.4 Jos palkintosummaa ei ole käytetty ohjeiden mukaisesti tai palkittu käyttäytyy lain tai hyvien tapojen vastaisesti, jo maksettu summa voidaan periä takaisin.

7.5. Palkintosumma on voittajan tai voittajien veronalaista tuloa.

8. Kilpailusta vetäytyminen tai poissulkeminen

8.1 Järjestäjällä on oikeus sulkea kilpailusta yksittäinen osallistuja tai tiimi, mikäli osallistuja tai tiimin jäsen rikkoo kilpailun sääntöjä tai Suomen lainsäädäntöä. Poissulkemisesta lähetetään tieto sähköpostitse tiimin yhteyshenkilölle.

8.2 Osallistuja voi vetäytyä kilpailusta ilmoittamalla siitä kirjallisesti kilpailun järjestäjille. Osallistujan voidaan katsoa keskeyttäneen kilpailun, jos osallistuja, tiimi tai sen jäsen ei osallistu kilpailun työpajoihin ja tapahtumiin, ei palauta pyydettyjä töitä tai lomakkeita määräpäivään mennessä tai ei vastaa yhteydenottoihin 14 päivän sisään.

8.3 Jos finaalivaiheeseen valittu osallistuja keskeyttää kilpailun, järjestäjä voi, niin halutessaan, nostaa finaalivaiheeseen uuden osallistujan.

9. Immateriaalioikeudet ja vahingonkorvaus

Immateriaalioikeudet kilpailuehdotuksiin säilyvät osallistujilla. Järjestäjä ei vastaa mistään immateriaalioikeudellisista tai muista kilpailuun osallistumiseen liittyvistä välillisistä tai välittömistä vahingoista osallistujille.

10. Osallistujien henkilötiedot

Osallistujien henkilötietoja käsiteltäessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia säädöksiä ja asetuksia. Meriroskahaaste-kilpailun osallistujarekisterin rekisteriseloste

11. Muutokset sääntöihin

Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun verkkosivulla osoitteessa www.meriroskahaaste.fi

 

Julkaistu 5.12.2017 klo 14.37, päivitetty 2.5.2018 klo 9.39